Tadqiqotchilar

Т.r

F.I.Sh.

Иlmиy дarajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1.

B.Sh.Yuldoshev

-

01.02.04 – Deformatsiyalanuvchan qattiq jismlar mexanikasi

05.09.06-Gidrotexnika va melioratsiya qurilishi

Gruntli to‘g‘onlarning namligini va noelastik xususiyatlarini hisobga olgan holda ularni kuchlanganlik va defor-matsiyalanish holatini baholash va prognozlash usullarini ishlab chiqish

2.

E.S.Toshmatov

-

01.02.04 – Deformatsiyalanuvchan qattiq jismlar mexanikasi

«Prizmatik ko‘rinishdagi gidrotexnik konstruksiyalarni hisoblash metodlari va algoritmlarini ishlab chiqish»

3.

J.A.Yarashov

-

01.02.04 – Deformatsiyalanuvchan qattiq jismlar mexanikasi

“Suyuqlik bilan o‘zaro ta’sirda bo‘lgan simmetrik  gidrotexnik inshootlarning dinamik mustahkamlikka hisoblash metodlarini yaratish”