Тадқиқотчилар

Ф.И.Ш

ИХТИСОСЛИГИ ШИФРИ ВА НОМИ

ДИССЕРТАЦИЯ МАВЗУСИ

1.

Ш.О. Худайназаров

01.02.04 Деформацияланувчан қаттиқ жисмлар механикаси

Материалнинг чизиқсиз ва диссипатив хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда мураккаб тузилмавий нотекис тизимлар динамикаси

2.

Е.С.Тошматов

01.02.04 – Деформацияланувчан қаттиқ жисмлар механикаси

Призматик кўринишдаги гидротехник конструксияларни ҳисоблаш методлари ва алгоритмларини ишлаб чиқиш

3.

Д.А.Хаджаев

01.02.04 Деформацияланувчан қаттиқ жисмлар механикаси

Йиғилган массали қобиқсимон қовушоқ-эластиклик конструксиялар динамикасини баҳолашни сонли усулларини ишлаб чиқиш

4.

Қ.Тўражонов

01.02.04 Деформатсияланувчан қаттиқ жисмлар механикаси

Роторли системлар динамикасини қўзғалувчан массалар ёрдамида балансирлаш усулини такомиллаштириш.

5.

Б.А.Нормўминов

01.02.04 Деформацияланувчан қаттиқ жисмлар механикаси

Ўзгарувчан қалинликдаги вискоеластик плиталарнинг чизиқли бўлмаган параметрик тебранишларини баҳолашнинг самарали алгоритми ва дастурини ишлаб чиқиш.

6.

О.Ф.Воҳидов

05.09.07 Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси.

Марказдан қочма насосларни иш самарадорлигини ошириш.

7.

М.С.Бердиев

05.09.07 Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси.

Сув чиқариш иншоотлари эксплуатация шароитининг самарадорлигини ошириш.

8.

И.Носиров

01.02.04 Деформацияланувчан қаттиқ жисмлар механикаси

Ўққа нисбатан симметрик баланд иншоотлар динамикасини асосни ҳисобга олган ҳолда баҳолаш

9.

З.Уразмуҳаммедова

05.09.06 Гидротехника ва мелиорация қурилиши

Тупроқнинг ички ишқаланиши ва реологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда тупроқ тўғонларининг динамикасини баҳолаш

10.

Д.Жўраев

05.09.06 Гидротехника ва мелиорация қурилиши

Гурунтнинг ички ишқаланишини ва эластик-пластик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда гурунт тўғонларининг мустаҳкамлигини баҳолаш.