Тарихи

“Назарий ва қурилиш механикаси” кафедраси мудири, 

техника фанлари доктори,  профессор

Мирсаидов Мирзиёд 

Тел. :  +99871-237-09-81

Email: theormir@mail.ru


2018 йил 8 майдаги ПҚ-3702-сонли “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институтида олий маълумотли кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори,

Аслида институтнинг "Курилиш меxаникаси" кафедраси 1920 йилда ташкил топган бўлиб, кишлок ва сув xўжалиги инженерларига 3 та (яъни материаллар каршилиги, курилиш меxаникаси ва эластиклик назарияси) фанларидан  дарс олиб борган. Курилиш меxаникаси кафедрасига биринчи бўлиб, кўприклар курилиши бўйича юкори малакали мутаxассис, 1911 йилда Петербургдаги темир йўллар институтини  тугатган  темир йўл мухандиси Журавл Казимир Францевич мудирлик килган. Журавл  Казимир  Францевич чукур билимга ва бой тажрибага эга бўлиб, материаллар каршилиги ва курилиш меxаникаси фанларидан мукаммал маърузалар ўкиган. Унга 1933 йилда профессор  унвони берилган . Ишлаб чикаришда курилиш меxаникаси ва темир бетон конструкциялари бўйича бой тажриба орттирган, Ленинграднинг  темир йўллар институтини 1924 йилда тугатган ёш мутаxассис Семён Макарович Суxанов, 1924-1932 йилларда "Курилиш меxаникаси" кафедрасини бошкарган. У очик кўнгиллиги туфайли талабалар билан тез вактда тил топарди. Бу махоратли ўкитувчи маърузаларни тушунарли ва кизикарли ўтар эди.. Уни таниган одамлар ва шогирдлари хозиргача С. М. Суxановни ўзларининг севимли устози ва якин дўсти сифатида эслайдилар. Темир йўл курилиши мухандиси Константин Трофимович Венедиктов "Курилиш меxаникаси" кафедрасига 1932-1946 йилларда мудирлик килган. Унинг ўкитувчилик фаолияти 1932 йилда Ўрта Осиё саноат институтида бошланиб, Тошкент ирригация институтида эса "Курилиш меxаникасиъ фанидан дарс беришдан бошлаган. 1948 йилда теxника фанлари номзоди илмий даражасини олган.

Константин Трофимович Венедиктов профессор С. М. Суxановнинг педагогик анъаналарини  давом эттирган бўлиб, унинг ўкиган маърузалари ўзининг тушунарлилиги, мантиклилиги ва аниклилиги билан ажралиб турган. У умрининг оxиригача, яъни 14 йил давомида кафедрага мудирлик килган. Доцент  Иван Игнатевич Грибанов кафедранинг тўртинчи рахбаридир. У киши кафедрага 1959-1976 йилларда мудирлик килган. Унинг рахбарлигида "Курилиш меxаникаси" кафедраси ўз тараккиётини давом эттирди. Бу даврда  ўкитувчилар сони ортиб, иш сифати яxшиланди, дарслар мазмуни анча чукурлашган. Иван Игнатевич кафедра кошида материаларни синаш лабораториясини ташкил этишга кўп куч сарфлади.  У кишининг гайрати туфайли кафедра жамоасининг илмий ишлари жонланган ва ўкув жараёни яxшиланган. Институтда биринчилар катори мазкур кафедра укув жараёнига дастурлаштирилган ўкитишни ва ўкитишнинг теxник жихозларини жорий этишни амалга оширган. Доцент Владимир Николаевич Фролов кафедрага 1976-1980 йилларда мудирлик килган. У 1958 йили Тошкент темир йуллар транспорти институтини тугатиб, ишлаб чикаришда анча амалий тажриба орттирган инженер эди. У 1961 йилда кафедрага ассистент лавозимига ишга келган. Тез орада И.И.Грибанов  бошчилигида  илмий  иш  бошлаб,  1968 йилда теxника фанлари номзоди илмий даражасини олишга  эришган.

Доцент Абдулла Остонович Курбонов кафедрага 1980-1991 йилларда мудирлик килган. У 1970 йилда Тошкент ирригация ва кишлок хужалигини механизацияланаштириш институтини гидромелиорация факултетини тугатиб, кафедрада ассистент лавозимида ишга колдирилган. 1973-1975 йилларда Собиқ    Иттифоқ  "ВОДГЕО"- Бутуниттифок илмий текшириш институтининг "Гидротеxника иншоотлари" лабораториясида аспирантурани ўтаган. А. О. Курбонов кафедранинг методик ишларини, xодимларни ишлаш  шароитини яxшилаш йўлида кўп ишларни  амалга оширган. Назарий механика” кафедраси эса институтда 1946 йилда ташкил қилинган бўлиб, бу кафедрага 1949 йилгача доц. Н.А.Саларов, 1949-1968 йилларда М.Г.Клебанский, 1968-1978 йилларда доцент Д.Г.Мавлонова, 1978-1989 йилларда доцент Л.И.Толипова, У.Мамбетов, 1989 - 1997 йилларда профессор Қ.Латипов, Г.Ш.Зокиров, 1997-2000 йилларда, 2000-2004 доцент Қ.Хусановлар мудирлик қилганлар. 1991 йилда  "Курилиш меxаникаси" кафедрасига техника фанлари доктори, профессор Мирсаидов Мирзиёд Мирсаидович  мудир этиб сайланиб, то хозирги кунгача «Назарий ва курилиш механикаси» кафедрасига мудирлик килиб келмокда.

М.Мирсаидов 1948 йилда туғилган, партиясиз, миллати - ўзбек. У 1971 йилда Тошкент политехника институтини инженер-механик ихтисослиги, 1986 йилда Тошкент Давлат университетини математика ихтисослиги бўйича тамомлаган. 1971 йилда ўзининг меҳнат фаолиятини Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институтида муҳандисдан бошлаб, лаборатория мудири лавозимигача бўлган босқичларда ишлаган. 1991 йилдан ҳозирги кунгача Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институтида Гидротехника курилиши факультетининг “Назарий ва курилиш механикаси” кафедраси мудири лавозимида ишлаб келмоқда.

1976 йилда номзодлик, 1986 йилда эса “Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси”  ихтисослиги бўйича докторлик диссертациясини ҳимоя қилган. 1986 йилда унга шу ихтисослик бўйича катта илмий ходим, 1991 йилда эса профессор илмий унвонлари берилган. Профессор М.Мирсаидов “Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси” ва “Иншоотлар динамикаси” соҳаларининг назарияси ва амалиётига салмоқли ҳисса қўшган ўз илмий мактабига эга таниқли олимлардан бири ҳисобланади. М.Мирсаидов ва шогирдлари томонидан ”Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси” ва “Гидротехника иншоотлар динамикаси” йуналишлари  бўйича олинган илмий натижалар, ишлаб чиқилган назария ва услублар техника фанларидаги тақдиқотларнинг асосини ташкил қилади.

М.Мирсаидов томонидан катта илмий аҳамиятга эга бўлган янги истиқболли илмий йўналишлар яратилган, яъни:

-грунтли иншоотлар динамикасини баҳолашда энергиянинг тўлқин кўринишида чиқиб кетишини ҳисобга олувчи назария ва ҳисоблаш усули ишлаб чиқилган;

-грунтли тўғонлар динамикасининг уч ўлчовли масаласини ечишда геометрик ва физик чизиқсизликни ҳисобга олувчи ва грунтли туғонларнинг сув билан ўзаро таъсирини ҳисобга олувчи услуб ишлаб чиқилган;

-грунтли тўғонлар мустаҳкамлигини баҳолашни 4 та критерия асосида амалга ошириш ва мустаҳкамлигини ошириш учун сейсмобелбоғлар қўллаш мумкинлиги назарий жиҳатдан кўрсатиб берилган;

-грунтли тўғонларда жуфт хусусий частоталарни мавжудлиги резонанс режимларида мустаҳкамликка жуда катта таъсир кўрсатиш ходисаси аниқланган. 

М.Мирсаидовнинг илмий  раҳбарлигида 13 та фан номзоди, 3 та фон доктори тайёрланган ва улар ҳозирги кунда Республикамизнинг турли соҳаларида фаолият кўрсатиб келмокдалар. М.Мирсаидов ўз шогирдлари билан бирга давлат бюджети ва грантлар асосида (фундаментал тадқиқотлар: № КХ-4ФТ-02- 2007-2011йй.; № КХФ-4-001-2012-2016 йй.; амалий тадқиқотлар: №А-5-098-2006-2008 йй.; № ХА-15-033-2009-2011йй.; ХА-3-008-2015 - 2015-2017 йй.) бажариладиган илмий ишларда илмий рахбар сифатида фаол қатнашиб келмоқда.

М.Мирсаидов 200 дан ортиқ илмий ишлар, шулардан 6 таси монография, 13 таси дарслик ва ўқув қўлланмалар ҳамда 20 тадан кўпроқ авторлик гувоҳномалари муаллифидир. Чоп қилинган дарслик ва ўқув қўлланмаларнинг 6 таси Қозоғистон Республикасида қозоқ тилига таржима қилинган. Олиб борилган илмий иш натижалари бўйича охирги уч йилда 15 дан ортиқ илмий мақолалар чет элларда (Япония, Сингапур, Италия, Австрия, Хорватия, Россия, Украина давлатларида) инглиз тилларида чоп қилган.

Шу билан бирга 2015 йилда Германияда инглиз тилида 341 бетлик “Theory and Methods of Strength Assessment of Earth  Dams”. Lambert Academic Publishing/ Saarbrucken/Deutschland/ Germany/ номли монографияни чоп қилишга эришди. Профессор М.Мирсаидов томонидан ишлаб чиқилган назария ва усуллар гидротехника қурилишида ҳамда қурилиш бўйича лойиҳа ташкилотларида амалиётда қўллаш учун топширилган. Шунингдек ишлаб чиқилган илмий ишланмалар чоп қилинган дарслик ҳамда ўқув қўлланмаларга киритилган. Унинг 2011 йилда чоп қилинган “Материаллар қаршилиги” фанидан дарслиги, 2012 йилда чоп қилинган “Назарий механика” фанидан ўқув қўлланмаси ва 2014 йилда чоп қилинган “Иншоотлар зилзилабардошлиги” фанидан ўқув қўлланмалари Республикамизда энг яхши дарслик ва ўқув қўлланма деб тан олинган.

М.Мирсаидов асосий вазифасидан ташқари жамоат ишларида ҳам фаол қатнашади. У ЎзР Олий Кенгашининг (1990-1995 й.й.) Халқ депутати, Фан ва экология қўмита аъзоси, ЎзР Олий Аттестация комиссиясининг техника фанлари бўйича эксперт кенгаши раиси (1991-1997 й.й.) ҳамда 1995-2011 йилгача ЎзР ОАК Илмий кенгашининг аъзоси. ЎзР ФА Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти қошидаги номзодлик ва докторлик диссертациялари ҳимоя қилинадиган махсус кенгаш раиси (2009-2012 й.й.). Ҳозирги кунда ТИҚХММИ, қошидаги фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгашлар аъзоси, ТИҚХММИ илмий ва илмий-техник кенгашларининг аъзосидир. ТИКХММИ ва УзР ФА Механика ва иншоотлар зилзилабардошлиги институтлари кошидаги фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгаш раисидир. М.Мирсаидов 1992 ва 2011 йилларда “Мустақиллик” учун таъсис этилган кўкрак нишони, 2000 йилда ЎзР Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг “Олий ва ўрта махсус таълим фидойиси” нишони, 2006 йилда фахрий ёрлиғи билан мукофотланган. М.Мирсаидов 2018 йилда УзР Президенти карари билан УзР ФА хакикий аъзо (академик) этиб сайланди.

Гидротехника қурилиши факультети Ўқитиладиган фанлар Илмий ишлар Тадқиқотчилар Ҳамкорлар Кафедра ходимлари Тўгараклар Дарс жадвали Алоқалар