O'qitiladigan fanlar

T.r

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma'lumot

1

Gidromelioratsiya ishlarini tashkil qilish va texnologiyasi

Ushbu fan talabalarga belgilangan ta’lim yunalishlar bakalavrlarining kasbiy faoliyati uchun zarur ma’lumotlar: grunt va boshka qurilish materiallariga ko‘yiladigan texnik va texnologik talablarni; yer ishlarini tashkil qilish va bajarish texnologiyalarini; beton va temir beton, maxsus ishlarni tashkil qilish va ularni mexanizmlar bilan bajarishdagi texnologik jarayonlarni; yirik kanallar va daryo o‘zanlaridagi suvni yig‘uvchi, qabul qilib oluvchi, o‘tkazuvchi, oqimni yo‘naltiruvchi, taqsimlovchi, yetkazib beruvchi kirgoklarni himoyalovchi hamda sizot va boshka suvlarni tizim xududidan chiqarib tashlashga, tabiiy resurslardan atrof-muhitga zarar yetkazmasdan foydalanishga xizmat kiladigan, xalq xo‘jaligi uchun zarur bo‘lgan gidrotexnik va meliorativ inshootlar qurilishida ishlarni tashkil qilish va bajarish texnologiyalarini; suv xo‘jaligi va melioratsiya ob’ektlarini mukammal ishlashini ta’minlashga xizmat kiladigan qurilish va ta’mirlash ishlari bo‘yicha mamlakatimiz, chet el ilg‘or tajribalarini va ilmiy texnika rivojlanishining eng yangi yutuqlarini; mehnat unumdorligini oshirish, qurilish, ta’mirlash va qayta jiqozlash ishlarini smeta baho qiymatini kamaytirish, sifat ko‘rsatgichlarini yaxshilashning tashkiliy va texnologik asoslarini o‘rgatadi.

2

Gidrotexnika ishlarini bajarish.

Fan talabalarga suv xo‘jaligi ob’ektlari va inshootlari qurilishini zamonaviy talablar darajasida tashkil qilish, ilg‘or texnologik jarayonlarni qo‘llash, barcha turdagi ishlarni kompleks tarzda mexanizatsiyalash masalalarini yechish asoslari, suv xo‘jaligi tizimidagi loyihalash, ishlatish va qurilish korxona va tashkilotlarning tashkiliy strukturasi, ishlarni, qurilishni tashkil qilish, rejalashtirish va boshqarishni o‘rgatadi.

3

Melioratsiya va suv xo‘jaligi ishlari texnologiyasi

Fan tаlаbаlаrgа suv хo`jаligi ob’еktlаri vа inshootlаri qurilishini zаmonаviy tаlаblаr dаrаjаsidа tаshkil qilish, ilg`or tехnologik jаrаyonlаrni qo`llаsh, bаrchа turdаgi ishlаrni komplеks mехаnizаtsiyalаsh mаsаlаlаrini yеchish аsoslаri,  suv хo`jаligi tizimidаgi loyihаlаsh, ishlаtish vа qurilish korхonа vа tаshkilotlаrning  tаshkiliy strukturаsi, ishlаrni, qurilishni tаshkil qilish, rеjаlаshtirish  vа boshqаrish o‘rgatadi.

4

Qurilish materiallari

“Qurilish  materiallari” fani talabalarga xom ashyoni tanlash, qurilish materiallarini ishlab chiqarish, ulardan foydalanish tasavvuriga ega bolishi, qurilish materiallarini ishlab chiqarishda xom ashyo va buyumlarni xozirgi zamon talabiga ko’ra energiya samaradorlik nuqtai nazaridan takomillashtirish, ularni turli maqsadlar uchun ishlatish  mumkinligini asoslash, texnik xossalarini saqlagan xolda, ularnin massasini yengillashtirish va ishlab chiqarishda energiya va resurs tejamkor texnoloiyalarni ta’minlash, metall, qotishma va metallmas materiallarning olinishini, tuzilishini, xossalarini, markalanishini, metallarga termik va kimyoviy-termik ishlov berish nazariy asoslarini va texnologik jarayonlarini, quyma olish texnologik jarayonlarini, metallarga bosim bilan ishlov berishni, materiallarni payvandlash, materiallarni kesib ishlash nazariy asoslarini o'rgatish vazifalarni bajaradi.

5

Yangi keramik materiallar olish texnologiyasi

Talabalarning intellektini rivojlantirish, mantiqiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish; talabalarga mustahkam fundamental bilim berish, olgan bilimlarini zamonaviy amaliy masalalarini echishga tadbiq qilishga o‘rgatish; talabalarda “Yangi keramik materiallar tehnologiyasi” fani bo‘yicha o‘quv rejalaridagi ixtisoslik va umumkasbiy fanlarni o‘zlashtirishda olgan bilimlarini tadbiq eta bilish ko‘nikmalarini rivojlantirishdan iboratdir.

6

Irrigatsiya va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalash

Irrigasiya va meliorasiya ishlarini kompleks mexanizasiyalash suv xo'jaligi innovasion texnologiyalari tarkibiy qismi bo'lib, bunda barcha jarayonlarni asosiy va yordamchi sifatida kompleks mexanizasiyalash va avtomatlashtiruvchi, istiqbolli texnologiya va tashkiliy tadbirlar asosida yuqori samarali mashinalar va jixozlar tizimini qo'llash (joriy etish) demakdir.

 

Magistratura bosqichida

T.r

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma'lumot

1

Qurilishdа sifаtni bоshqаrish

Qurilishdа sifаtni bоshqаrish  tехnоlоgiyalаri vа vоsitаlаri to’g’risidа nаzаriy bilimlаrni  vа sifаtni tа’minlаshni tаshkiliy-huquqiy tаrtibigа riоya qilish аmаliy ko’nikmаlаrini shаkllаntirish.

2

Qurilishdа ilmiy-tехnik vаzifаlаrni yеchish usullаri

Hоzirgi bоsqichdа qurilishdа ilm-fаn vа аmаliyotning zаmоnаviy muаmmоlаrini o’rgаnishgа аsоslаngаn hоldа, bеlgilаngаn ilmiy-tехnik muаmmоlаrni hаl qilish uchun tаdqiqоt dаsturi vа uslublаrini ishlаb chiqish.

3

Qurilish ishlаb chiqarishini tashkil qilish va mahnat muhofazasi

Ishlab chiqarishni tashkil qilish to`g`risida umumiy tushunchalar. Fanning maqsadi va vazifalari. Qurilish jarayonlarida mehnatni ilmiy tashkil qilish. Qurilish tashkilotlarida boshqaruvning tashkiliy-huquqiy asoslari. Qurilish tashkilotlari. Ishlab chiqarishda mehnat muxofazasi. 

4

Qurilish buyumlаri vа kоnstruksiyalаrining rеsurs-enеrgiya tеjаmkоr tехnоlоgiyalаri

Qurilish mаtеriаllаri vа buyumlаrini ishlаb chiqаrishdа enеrgiya vа mаtеriаl rеsurslаrni аrsiоnаl qo’llаsh mаsаlаlаrigа ilmiy vа muhаndislik yondаshishni mаgistrаntlаrdа shаkllаntirish.