Ўқитиладиган фанлар

 

Фаннинг номи

Фан ҳақида қисқача маълумот

Бакалавриат йуналишлари буйича ўтиладиган фанлар рўйхати

1

Гидротехника иншоотлари.

Гидротехника иншоотларининг конструкциялари, уларни хисоблаш ва лойихалаш асослари ўргатилади.

2

Меъморчилик.

Гидротехника иншоотларининг меъморчилик асослари ўргатилади.

3

Курилиш ишлари асослари ва табиатни муҳофаза қилиш иншоотлари

Курилиш ишлари асослари ва табиатни муҳофаза қилиш иншоотларининг конструкциялари, уларни хисоблаш ва лойихалаш асослари ўргатилади.

4

Инженерлик конструкциялари

Инженерлик конструкцияларининг турлари, бетон, темир-бетон, металл конструкцияларини лойихалаш усуллари ўргатилади

5

Гидротехника иншоотларидан фойдаланиш

Гидротехника иншоотларидан фойдаланиш, таъмирлаш, реконструкция килиш асослари ўргатилади.

6

Дарё гидроузелларидан фойдаланиш

Дарё гидроузелларидан фойдаланиш, таъмирлаш, реконструкция килиш асослари ўргатилади.

7

Замин ва пойдеворлар

Замин ва пойдеворлар турлари, уларни лойихалаш ва хисоблаш усуллари ўргатилади.

8

Ўзан оқими динамикаси. Ўзанни ростлаш

Ўзандаги жараёнлар, оқим харакати қонуниятлари, ўзанни ростлаш иншоотлари конструкциялари, уларни хисоблаш ва лойихалаш асослари ўргатилади.

9

Курилиш материаллари ва грунтшунослик

Курилиш материаллари ва грунтларнинг турлари, хоссалари, ишлатилиши ва уларга қўйиладиган талаблар ўргатилади.

10

Замин ва пойдеворлар. Қурилиш материаллари

Замин ва пойдеворлар турлари, уларни лойихалаш ва хисоблаш усуллари, курилиш материалларининг турлари, хоссалари, ишлатилиши ва уларга қўйиладиган талаблар ўргатилади.

11

Қурилиш материаллари

Курилиш материалларининг турлари, хоссалари, ишлатилиши ва уларга қўйиладиган талаблар ўргатилади.

12

Грунтлар механикаси, замин ва пойдеворлар

Грунтлар турлари, уларнинг механик хоссалари, замин ва пойдеворлар турлари, уларни лойихалаш ва хисоблаш усуллари ўргатилади.

13

Гидротехника иншоотлари ва насос станцияларидан фойдаланиш

Гидротехника иншоотлари ва насос станцияларидан фойдаланиш, уларни таъмирлаш, реконструкция килиш асослари ўргатилади.

14

Гидротехника иншоотлари. Насослар ва насос станциялари

Гидротехника иншоотлари, насослар ва насос станциялари конструкциялари, уларни хисоблаш ва лойихалаш асослари ўргатилади.

15

Сув йуллари ва портлар

Сув йуллари хақида маълумотлар, портлардаги иншоотлар, кема ўтказувчи шлюзлар конструкциялари ўргатилади.

16

Каналлардаги гидротехника иншоотларидан фойдаланиш

Каналлардаги гидротехника иншоотларидан фойдаланиш, уларни таъмирлаш, реконструкция килиш асослари ўргатилади.

17

Сув омборларидан фойдаланиш

Сув омборларидаги гидротехника иншоотларидан фойдаланиш, уларни таъмирлаш, реконструкция килиш асослари ўргатилади.

18

Ўзан жараёнлари ва ўзан оқими динамикаси

Ўзандаги жараёнлар, оқим харакати қонуниятлари ўргатилади.

19

Гидротехникага кириш (танлов фани)

Гидротехника фани тўгрисидаги умумий маълумотлар, уни ўқитиш бўйича маълумотлар ўргатилади.

20

Гидротехника иншоотлари ишончлилиги (танлов фани)

Гидротехника иншоотлари ишончлилигини хисоблаш назариялари ва бахолаш усуллари ўргатилади.

21

Гидротехника иншоотлари хавфсизлиги (танлов фани)

Гидротехника иншоотлари хавфсизлигини аниқлаш, ошириш бўйича чора тадбирлар ишлаб чиқиш ўргатилади.

22

Инженерлик грунтшунослиги

Гурунтларнинг замин сифатида ўрганиш ва улардаги жараёнларни баҳолаш.

Магистратура мутахассисликлари буйича ўтиладиган фанлар рўйхати

1

Гидротехникада илмий тадкикот

Тадқиқот жараёнини тавсифлаш, хулосаларни таърифлаш ва олинган натижаларни баҳолаш, эмпирик ва назарий тадқиқот усулларини фарқлаш, кенгайтирилган тадқиқот режасини ишлаб чиқиш, фундаментал, амалий, инновацион лойиҳаларнинг бир-биридан фарқини билиши ва улар бўйича лойиҳалар тузиш ўргатилади.

2

Селга қарши ва ўзан ростлаш иншоотлари

Селга қарши ва ўзан ростлаш иншоотлари конструкциялари, уларни хисоблаш ва лойихалаш асослари ўргатилади.

3

Гидротехника иншоотларини лойиҳалаш

Гидротехника иншоотларининг конструкциялари, уларни хисоблаш ва лойихалаш асослари чуқурлаштирилган тарзда ўргатилади.

4

Гидротехника иншоотларидаги назорат ўлчов аппаратуралар

Гидротехника иншоотларидаги назорат ўлчов аппаратуралари турлари, уларнинг вазифалари, ишлатиш йўллари ўргатилади.

5

Гидротехника иншоотлари эксплуатацияси, уларни таъмирлаш ва реконструкция қилиш

Гидротехника иншоотларидан фойдаланиш, таъмирлаш, реконструкция килиш асослари чуқурлаштирилган тарзда ўргатилади.

6

Гидротехника иншоотларидан фойдаланишдаги ишончлилиги ва хавфсизлиги

Гидротехника иншоотлари ишончлилиги ва хавфсизлигини таъминлашни ташкил қилиш, гидротехника иншоотларидаги бузилишлар ва аварияларни, хар хил гидроузелларда хавфсизликни назорат қилиш кўрсаткичларини, экстремал (фавқулодда) холатларда гидротехника иншоотларидан фойдаланиш масалаларини қамрайди.