Ўқитиладиган фанлар

Ўқитиладиган фанлар

Бакалавриат

Фаннинг номи

Фан ҳақидақисқача маълумот

Гидромелиоратсия ишларини ташкил қилиш ва технологияси

Ушбу фан талабаларга белгиланган таълим юналишлар бакалаврларининг касбий фаолияти учун зарур маълумотлар: грунт ва бошка қурилиш материалларига кўйиладиган техник ва технологик талабларни; ер ишларини ташкил қилиш ва бажариш технологияларини; бетон ва темир бетон, махсус ишларни ташкил қилиш ва уларни механизмлар билан бажаришдаги технологик жараёнларни; йирик каналлар ва дарё ўзанларидаги сувни йиғувчи, қабул қилиб олувчи, ўтказувчи, оқимни йўналтирувчи, тақсимловчи, етказиб берувчи киргокларни ҳимояловчи ҳамда сизот ва бошка сувларни тизим худудидан чиқариб ташлашга, табиий ресурслардан атроф-муҳитга зарар етказмасдан фойдаланишга хизмат киладиган, халқ хўжалиги учун зарур бўлган гидротехник ва мелиоратив иншоотлар қурилишида ишларни ташкил қилиш ва бажариш технологияларини; сув хўжалиги ва мелиоратсия объектларини мукаммал ишлашини таъминлашга хизмат киладиган қурилиш ва таъмирлаш ишлари бўйича мамлакатимиз, чет эл илғор тажрибаларини ва илмий техника ривожланишининг энг янги ютуқларини; меҳнат унумдорлигини ошириш, қурилиш, таъмирлаш ва қайта жиқозлаш ишларини смета баҳо қийматини камайтириш, сифат кўрсатгичларини яхшилашнинг ташкилий ва технологик асосларини ўргатади.

Гидротехника ишларини бажариш. Сув хўжалиги қурилишини ташкил қилиш, режалаштириш ва бошқариш

Фан талабаларга сув хўжалиги объектлари ва иншоотлари қурилишини замонавий талаблар даражасида ташкил қилиш, илғор технологик жараёнларни қўллаш, барча турдаги ишларни комплекс тарзда механизатсиялаш масалаларини ечиш асослари, сув хўжалиги тизимидаги лойиҳалаш, ишлатиш ва қурилиш корхона ва ташкилотларнинг ташкилий структураси, ишларни, қурилишни ташкил қилиш, режалаштириш ва бошқаришни ўргатади.

Ирригатсия ва мелиоратсия ишларини комплекс механизатсиялаш

Фан талабаларга ирригатсия ва мелиоратсия тизимларида комплекс механизатсиялашган технологик жараёнларга, қўлланиладиган материаллар, замонавий мелиорсия, қурилиш ва махсус машиналарга, олмаштирилувчан ишчи жиҳозларга қўйиладиган талабларни; суғориш, зах қочириш тизимлари очиқ, ёпиқ, қопламали, тармоқлари қурилиши, таъмирлаш ва тозалаш ишларини ташкил қилиш ва технологиясини; ёмғирлатиб, томчилатиб, ер остидан суғориш тармоқларини қуришда комплекс механизатсиялашган иш жараёнларини ташкил қилишни; суғориладиган ерларни капитал, жорий, эксплуататсион текислашни лазер технологияли, комплекс механизатсиялашган бажариш усулида ташкил қилишни; ирригатсия ва мелиоратсия тизимлари ишларида қурилиш юкларини ортиш, ташиш, тушириш ишларини комплекс механизатсиялашни; суғориладиган ерларни комлекс таъмирлаш ишларини ташкил қилиш ва технологияси лойиҳасини тузишни; мелиоратсия ва қурилиш машиналари парки таркибини белгилаш ва паркдан фойдаланиш самарадорлигини ривожлантириш орқали ишлар таннархини камайтириш, сифатини замонавий талаблар даражасида таъминлаш, узлуксиз равишда, илғор тажрибалар ва илмий техника ривожланишининг энг янги ютуқларини ўргатади.

Магистратура

Фаннинг номи

Фан ҳақидақисқача маълумот

1

Гидротехника қурилишида замонавий технологиялар

Фан магистрантларга барча турдаги гидротехник ва мелиоратив қурилиши, комплекс таъмирланиши ва реконструксия қилиш жараёнларини самарали ташкил қилиш, замонавий машина-механизмлар, қурилиш материаллари, асбоб-ускуналарни қўллаш асосида илғор ишлаб чиқариш, технологик жараёнларини, қурилиш ишларини, тадбиқ этишни ўргатади.

2

Лойихалашнинг халқаро меъёрий базаси

Фанни ўқитишдан мақсад магистрларга халқаро тизимларга мувофиқ лойиҳалаш муаммоларини ҳал қилиш принциплари ва технологиялари, замонавий материаллардан халқаро тизимлар бўйича ҳисоблаш ва лойиҳалашнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олишни, олинган назарий билимларни халқаро тизимлар бўйича таҳлил қилиш ва лойиҳалашнинг аниқ муаммоларини шакллантириш ва ҳал қилиш учун қўллашга ўргатишдан иборат.

3

Қурилиш ишларини бажаришни замонавий технологиялари

Фанни ўқитишдан мақсад магистрантларда барча турдаги гидротехник ва мелиоратив қурилиши, комплекс таъмирланиши ва реконструксия қилиш жараёнларини самарали ташкил қилиш, замонавий машина-механизмлар, қурилиш материаллари, асбоб-ускуналарни қўллаш асосида илғор ишлаб-чиқариш, технологик жараёнларини, қурилиш ишларини, тадбиқ этиш бўйича мутахассислик профилига мос билим, кўникма ва малака шакллантиришдир.

4

Қурилишда бошқаришни ташкил қилиш жараёнларини моделлаштириш

Фанни ўқитишдан мақсад қурилишда бошқаришни ташкил қилиш жараёнларини моделлаштириш усуллари, қурилишни бошқариш бўйича асосий тушунчалар, назарий конунлар, илмий методларини ўргатиш ҳамда уларни амалиётда тадбик этиш кўникмаларини хосил килишдан иборат.

5

Қурилишда илмий-техник вазифаларни ечиш усуллари

Фанни ўқитишдан мақсад ҳозирги босқичда қурилишда илм-фан ва амалиётнинг замонавий муаммоларини ўрганишга асосланган ҳолда, белгиланган илмий-техник муаммоларни ҳал қилиш учун тадқиқот дастури ва услубларини ишлаб чиқиш.

6

Қурилишда сифатни бошқариш

Фанни ўқитишдан мақсад қурилишда сифатни бошқариш технологиялари ва воситалари тўғрисида назарий билимларни ва сифатни таъминлашни ташкилий-хуқуқий тартибига риоя қилиш амалий кўникмаларини шакллантириш.

7

Қурилиш буюмлари ва конструксияларининг ресурс-энергия тежамкор технологиялари

Фанни ўқитишдан мақсад қурилиш материаллари ва буюмларини ишлаб чиқаришда энергия ва материал ресурсларни арсионал қўллаш масалаларига илмий ва муҳандислик ёндашишни магистрантларда шакллантириш.