O'qitiladigan fanlar

Bakalavriat bosqichida

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

1

Muhandislik va kompyuter grafikasi

Ushbu fan talabalarni nazariy bilimlar, amaliy ko‘nikmalar va fazoviy shakllar va ularning o‘zaro holatlariga tegishli masalalarni usullar bilan yechishga asoslangan.

2

Kompyuter grafikasi

Ushbu fan talabalarga AutoCAD grafik dasturi, uning interfeysi, buyruqlar panellari va ularning imkonyatlari, 2 va 3 o‘lchamli muhitda chizmalarni amaliy bajarish vazifasa qo‘yiladi.

 

5A110802-Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi magistratura bosqichida

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

1

Amaliy geometriya

Tasvirlarni yasash va oldidan yasalagan tasvirlarni o‘qiy bilish hamda injenerlik maslalarni echishga yordam beradi. Bu fan yordamida unig qonunlari bilan bor narsani emas, balki tasavvur qilinadigan narsalarni ham tasavvur ko‘maklashadi

2

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari

 

axborot tizimi tushunchasi va uning ta’minotlari, axborot-kommunikatsion texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari to‘g‘risida aniq ma’lumot beradi

3

Muhandislik grafikasi, dizayn va kompyuterli konstruksiyalash

 

Talaba fazoviy tasavvurni shakllantirish va rivojlantirish usullari, fazoviy tasavvurni oshirish apparati va undan foydalanish metodikasini bilishi, berilgan homakidan turli murakkablikda dizaynli detallarni loyihalash va konstruksiyalash, loyihalashda chizma ishlarini avtomatlashtirish kabi vazifalarni o’rgatadi

4

Muhandislik grafikasi fanlarining metodologiyasi

 

nazariy ta’limning metodologik asoslarini va o‘qitishning didaktik tamoyillari; o‘quvchilarning bilish faoliyatini oshirishda yangi pedagogik texnologiyalar; muhandislik grafikasini o‘qitishning metodlari;  muhandislik grafikasi ta’limi jarayonini tadqiq qilish; fan dasturlarini muammoli tashkillashtirish va amalga oshirishni; o‘quvchilarning grafik bilimi, ko‘nikma va malakalarini baholash va nazorat; muhandislik grafikasi bo‘yicha to‘garak ishlari va olimpiadalar tashkil qilish va o‘tkazish kabi vazifalarni o’rgatadi

5

Gidrotexnikada topografik chizmachilik

 

konstruktorlik xujjatlarining yagona tizimining asosiy holatlari, mashinasozlik chizmalaridagi asosiy shartliliklar va belgilashlarni, buyumlarning chizmalarda tasvirlanishitushunchasi bo‘yicha ma’lumotlarni keyinchalik ta’lim jarayonida amaliy qo‘llay olishga ko’maklashadi

6

Kompyuterda loyixalash

Ushbu fan kompyuterda loyixashni o’rgatish bilan bir qatorda ularda grafik savodxonlikni yuqori bosqichini egallashga ko‘maklashadi