O'qitiladigan fanlar

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

Bakalavriat yunalishlari buyicha o‘tiladigan fanlar ro‘yxati

 1.  

Gidrotexnika inshootlari.

talabalarga gidrоtеxnika inshооtlari sоhasida ilmiy-tеxnik rivоjlanishining asоsiy yo’nalishlari suv xo’jaligining turli sohalarida qo’llaniladigan barcha gidrоtеxnika inshооtlari turlari, konstruksiyalari, ularning ishlash sharоitlari, hisoblash va lоyihalash asоslari, gidrоtеxnika inshооtlari va gidrоuzеllarini lоyihalashni orgatish hamda ularni amaliyotda tadbiq etish ko’nikmasini hosil qilishdan iborat.

 1.  

Gidrotexnika inshootlari ishonchliligi va xavfsizligi

Gidrotexnika inshootlaridan foydalanishdagi ishonchliligi va xavfsizligi fanining maqsadi – talabalarga foydalanilayotgan gidrotexnika inshootlari xavfsizligi, xavfsizlik nazariyalari asosida ishga layoqatliligini baholashni o’rgatishdan iborat hamda ishonchlilik va xavfsizlik bo’yicha mutaxassislik profiliga mos bilim, ko’nikma va malaka shakillantirishdir.

 1.  

Gidrotexnika inshootlari xavfsizligi (tanlov fani)

talabalarga gidrotexnika inshootlari xavfsizligini taʼminlash boʼyicha Oʼzbekiston Respublikasi “Gidrotexnika inshootlari xavfsizligi toʼgʼrisida”gi Qonuni va qonun osti xujjatlari, gidrotexnika inshootlaridan foydalanishdagi ishonchlilik va xavfsizlikni taʼminlashda ekspluatatsiya qilinayotgan gidrotexnika inshootlarining ishonchliligini baholash, xavfsizlik mezonlarini va xavfsizilik kategoriyalarini aniqlashni, gidrotexnika inshootlari xavfsizligini belgilovchi omillar hamda mavjud suv omborlari va yirik gidrouzellar texnik holati va bexatar ishlashini nazorat qilish (kuzatish) ishlarini tashkil qilish. Nazorat-oʼlchov apparaturalarini avtomatlashtirish printsplari, gidrotexnika inshootlari ishlash muddatlarini taxlil qilish hamda nosozliklarni keltirib chiqaruvchi omillarni oʼrganish. Kanallarda yuz beradigan filьtratsiya va loyqa choʼkish jarayonlari hamda ularga qarshi chora – tadbirlar. Suv omborlari, sel-suv omborlari va selxonalardan foydalanish, ularni toʼldirish va boʼshatish grafiklarini tuzish hamda suv omborlari, sel-suv omborlari va selxonalarda olib boriladigan kuzatishlar tarkibi va ketma–ketligi. Suv omborlari va yirik gidrouzellardan foydalanishdagi asosiy muammolar. Suv omboridagi suv chiqazgichning zatvorlar ochilishi balandligi va suv oʼtkazish qobiliyatini oʼrganish. Xavfli vaziyatlarda gidrotexnika inshootlari xavfsizligi baholash, ularning xavfsizligi mezonlari tushunchasi.

 1.  

Gidrotexnika inshootlari hisobi (tanlov fani)

Fanni o‘qitishdan maqsad – talabalarga gidrotexnika inshootlari sohasida ilmiy-texnik rivojlanishining asosiy yo’nalishlari suv xo‘jaligining turli sohalarida qo‘llaniladigan barcha gidrotexnika inshootlari turlari, konstruksiyalari, ularning ishlash sharoitlari, hisoblash va loyihalash asoslari, gidrotexnika inshootlari va gidrouzellarini loyihalashni orgatish hamda ularni amaliyotda tadbiq etish ko‘nikmasini hosil qilishdan iborat.

 1.  

Gidrotexnika inshootlari. Nasos stansiyalarining texnologiyalari va qurilmalari

Fanni o’qitishdan maqsad – talabalarga suv xo’jaligining turli sohalarida qo’llaniladigan gidrotexnika inshootlari, nasos stansiyalarining texnologiyalari va qurilmalari, tuzilishi va konstruksiyalarini o’rganish usullari bo’yicha bilim, ko’nikma va malaka shakllantirishdir.

 1.  

Gidrotexnika inshootlarida raqamli texnologiyalar

Fanni o’qitishdan maqsad – tаlаbаlаrning nаzаriy bilimlаr, аmаliy ko‘nikmаlаr, iqtisоdiy hоdisа vа jаrаyonlаrgа uslubiy yondаshuv hаmdа ilmiy dunyo qаrаshini shаkllаntirish vаzifаlаrini bаjаrаdi.

 1.  

Gidrotexnika inshootlaridan foydalanish

gidrotexnika inshootlaridan foydalanish xizmatining tuzilishini;

 - gidrotexnika  inshootlar ish rejimlari to‘g‘risida  tasavvurga ega bo‘lishi;

- gidrotexnika inshootlari ekspluatatsiyasi tu’g’risida tushunchaga ega bulishii;

- gidrotexnika inshootlari, ularning ishlash sharoitlarini bilishi.

- gidrotexnika inshootlari ekspluatasiyasi sohasida ilmiy-texnik rivojlanishining asosiy yo‘nalishlarini bilishi;

– gidrotexnika inshootlaridan foydalanish jarayonida olb boriladigan nazoratlar, qo‘llaniladigan nazorat o‘lchov asboblari (NO‘A) haqida  bilishi va ulardan foydalana olishi.

- gidrotexnika inshootlar va ular tarkibidagi elementlarining kamchiliklari va shikastlanishlarini aniqlash, ularni ta’mirlashni, ekspluatatsiya xizmatida faoliyat olib borish bo‘yicha ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerak.

 1.  

Gidrotexnikaga kirish (tanlov fani)

Fanning asosiy maqsadi - talabalarda suv xo’jaligida gidrotexnika inshootlarining roli; gidrotexnika inshootlari turini tanlash va ularning joylashishi (kompanovkasi) bilan bog’liq savollarni echish uchun tabiiy sharoitlarni (relef, geologiya, gidrogeologiya, iqlim sharoitlari, mahalliy qurilish materiallari mavjudligi va boshqalar) baholash asosiy prinsiplari bo’yicha yo’nalish profiliga mos bilim, ko’nikma va malaka shakillantirishdir.
Fanning vazifasi - talabalarga gidrotexnika inshootlari konstruksiyalarini hisobiy asoslash va loyihalashtirish usullari; gidrotexnika inshootlarining atrof – muhitga ta’siri, texnik–iqtisodiy faktorlari, ekspluatatsiyasi (ishlatilishi), qurilish ishlarini bajarish sharoitlari; suv resurslarining kompleks ishlatilishini hisobga olib daryodagi inshootlar bo’g’inlarini va alohida inshootlarni loyihalashtirish prinsiplari bilan tanishtirish; gidrotexnika inshootlari qurilishida ilmiy – texnik taraqqiyot bosh yo’nalishlari, yig’ma konstruksiyalarning keng ishlab chiqarilishi, qurilishning unifikatsiya va industrializatsiya prinsiplari, texnik estetikasi, me’morchiligi va ularning gidrotexnika inshootlarini loyihalashtirishda va qurishda o’rni; gidrotexnika inshootlari qurilishida hosil bo’ladigan masalalarni echish uchun olingan bilimlarini amaliyotda ishlatilishi to’g’risida talabalarga o’rgatishdan iborat.

 1.  

Gidrotexnika inshootlarini ta’mirlash

gidrotexnika inshootlar buzilishi turlari va ularning ta’mirlash xususiyatlari, ta’mirlash va qayta tiklash turlarini bilishi;

- gidrotexnika inshootlar ta'mirlash turlariga muvofiq kerakli xarajatlarini aniqlash tartiblari, mudatlari, moliyalashtirilishi, ta'mirlashdan so’ng ishga qabul qilishi tartibini bilishi;

- gruntli gidrotexnika inshootlari va ularning tarkibiy elementlarining ta’mirlash usullari va texnologiyalarini bilishi;

- betonli gidrotexnika inshootlari va ularning tarkibiy elementlarining ta’mirlash usullari va texnologiyalarini bilishi;

- gidrotexnika inshootlarining turiga muvofiq rekonstruksiyasi turlari va sxemalarini bilishi lozim

- turli gidrotеxnika inshootlarining ta’mirlash va rekonstruksiya haqida tushunchaga ega bo‘lishi;

- turli gidrotеxnika inshootlarining ta'mirlash texnologiyasini bilishi;

gidrotеxnika inshootining kelajakdagi foydalanishiga loyiqligini yoki rеkоnstruksiyasi kerakligini tехnik – iqtisоdiy аsоslаshni bilishi;

- turli gidrotеxnika inshootlarining ta'mirlash texnologiyasidan fоydаlаna olishi haqida bilishi kerak.

– turli gidrotеxnika inshootlarining ta’mirlash usullari va rekonstruksiyasini bajarish hаqidа bilishi;

– turli gidrotеxnika inshootlarining ta'mirlash texnologiyalari va va ulardan foydalanish ko’nikmаlаrgа ega bo’lishi kеrаk.

 1.  

Gidrotexnikada geoaxborot tizimlaridan foydalanish

GATda axborot va ma’lumot tushunchalari va ma’lumotlar manbalari. Global geoma’lumotlar bazalari. Relyefning raqamli modeli (RRM);

- GAT va suv (ombori) xavzasi. Suv xavzasini ishlab chiqish metodlari, texnologiyari va dasturiy ta’minotlari. ;

- Taklif etilayotgan tog’on stvorida suv om-bori parametrlarini aniqlash va tahlil qilish.;

- Suv omborlarida bug’lanish va infiltratsiya jarayonlarini GAT muhida kuzatish va hisoblash;

- Daryo o’zanlari yuz beradigan morfologik jarayonlarni kuzatishda MZ va GAT.

Sel va suv omborlarining qurilishi hamda ularning ekspluatatsiya qilishda, daryo va kanallarda suv sarfini o’lchash hamda qirg’oqlaridagi o’zgarishlarni kuzatish va boshqa gidrotexnika bilan bog’liq jarayonlarda GAT dasturlaridan unumli foydalanish ko’nikmalariga ega bo’lishi va ulardan foydalana olishi.

Masofadan zondlash ma’lumotlari va dala kuzatuv (geodezik o’lchov va boshqa) ma’lumotlari asosida gidrotexnika bilan bog’liq bo’lgan tabiiy jarayonlarni o’rganish, tahlil qilish, bashoratlarni ishlab chiqish va qarorlar qabul qilishda Geoaxborot tizimi muhitidadan unumli foydalanish.

 1.  

Gruntlar mexanikasi. Zamin va poydevorlar

Fanni o‘qitishdan maqsad – talabalarga gruntlarning turlari, strukturalari, mexanik, suv hamda fizik xossalarini oʼrgatish, yuqoridan tushayotgan yuklamalar taʼsirida gruntlarning choʼkishi va siljishini hisoblash, yuza, chuqur va qoziqli poydevorlar turlari ularni hisoblash hamda loyihalashtirish masalalari bo‘yicha yo‘nalish profiliga mos bilim, ko‘nikma va malaka shakillantirishdir.

talabalarga gruntlarning tabiati va turlari, gruntlarning qattiq zarrachalari va donadorlik tarkibi, gruntlarning tuzilishi, gruntlarning namligini yuqori plastiklik chegarasidagi va quyi plastikliklik chegarasidagi namliklar aniqlash, gruntlarning asosiy fizik, mexanik va suv  xossalari, zamin va poydevorlarni loyixalash va ularga qoʼyiladigan talablar. Аlohida poydevorlarning siljishga va agdarilishga bo’lgan ustivorligini tekshirish. Sayoz joylashgan poydevorlarni loyihalash. Poydevor oʼlchamlarini aniqlash. Qoziqlar va qoziqli poydevorlarning tasnifi, xisoblash usullari. Qoziqli poydevorlarning yuk koʼtarish qobiliyatini xisoblash va qoziqlar sonini aniqlash. Oʼta choʼkuvchan lyossli gruntlarda barpo etiladigan poydevorlar. Chuqur joylashgan poydevorlar. Sunʼiy zaminlar. Gruntlarni almashtirish, zichlash va qotirish usullari.

 1.  

Injenerlik konstruksiyalari

Fanning vazifasi talabalarga suv xo‟jaligi va bino inshootlarini qurishda, ta’mirlashda va rekonstruksiya qilishda ularning konstruktiv yechimlarini tahlil eta bilishni xamda vujudga keladigan texnik-iqtisodiy muammolarni mustaqil va oqilona hal etishni o’rgatishdan iborat. Talabalarga suv xo’jaligi va melioratsiya tizimidagi bino va inshootlarning konstruksiyalarini zamonaviy talablar va ilg’or texnologiyalar asosida loyihalash va hisoblash asoslarini o’rgatish bo’yicha yo’nalish profiliga mos bilim, ko’nikma va malakalrni shakillantirishdir.

 1.  

Injenerlik konstruksiyalari va tabiatni muxofaza qilsh inshootlari

injenerlik konstruksiyalarning hisoblash usullarini;injenerelik konstruksiyalarini loyihalashda ularga quyiladigan asosiy talablarni;

injenerlik konstruksiyalarini loyihalashda, qurishda va ulardan foydalanishda amaldagi me’yoriy hujjatlardan  oqilona foydalanish;

 turli xildagi injenerlik  konstruksiyalari va ularning qo‘llanilish soxalarini;

injenerlik konstruksiyalarini barpo etishda qo‘llaniladigan asosiy materiallarning fizik–mexanik xossalari va konstruksiya elementlari ularni tashqi yuklar tasirida zo‘riqqanlik xolatlari.

Ko‘nikmaga ega bo‘lish:

injenerlik konstruksiyalarini qurish uchun materiallarni to‘g‘ri tanlay bilish;konstruksiya elementlarini biriktirish usullari;

metall, yog‘och, temir–beton va boshqa konstruksiyalarni loyihalashni va hisoblash;

bino va inshootlarning konstruksiyalarini tahlil etishni va ularni optimal yechimlarini aniqlash;

konstruksiyalarning texnik – iqtisodiy ko‘rsatkichlarini aniqlash.

Kompetensiyalarni shakllantirish:

suv xo‘jaligi bino va inshootlarini konstruksiyalash qobilyatini shakillantirish;

suv xo‘jaligi bino va inshootlarini loyixalashda progressiv loyixalash usullarini qo‘llash va ularni konstruktiv yechimlarini takomillashtirish;

suv xo‘jaligi bino va inshootlarini qurishda va ularni rekonstruksiya qilishda zamonaviy qurilish materiallaridan foydalanish;

 1.  

Kanallardagi gidrotexnika inshootlaridan foydalanish

kanaldagi gidrotexnika inshootlaridan foydalanish xizmatining tuzilishini;

 - kanaldagi gidrotexnika  inshootlar ish rejimlari to‘g‘risida  tasavvurga ega bo‘lishi;

- gidrotexnika inshootlari ekspluatatsiyasi tu’g’risida tushunchaga ega bulishii;

- gidrotexnika inshootlari, ularning ishlash sharoitlarini bilishi.

- Kanaldagi gidrotexnika inshootlari ekspluatasiyasi sohasida ilmiy-texnik rivojlanishining asosiy yo‘nalishlarini bilishi;

Kanaldagi gidrotexnika inshootlaridan foydalanish jarayonida olib boriladigan nazoratlar, qo‘llaniladigan nazorat o‘lchov asboblari (NO‘A) haqida  bilishi va ulardan foydalana olishi.

- – kanaldagi gidrotexnika inshootlar va ular tarkibidagi elementlarining kamchiliklari va shikastlanishlarini aniqlash, ularni ta’mirlashni, ekspluatatsiya xizmatida faoliyat olib borish bo‘yicha ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerak.

 1.  

Me’morchilik

Fanni o‘qitishdan maqsad – Fanini o‘rgatishdan maqsad - talabalarda me'moriy loyixalash asoslari sohasida, loyihalash asoslari va uslublari bo‘yicha yo‘nalish profiliga mos bilim, ko‘nikma va malaka shakillantirishdir. Memorchilik mukammal va guzal inshootlar va komplekslarni qurishda insonning ijodiy faoliyati sifatida boxalanishi. Fannig maksadi va vazifalari, mazkur yunalishdagi bakalavrlar va magistrlar tayyorlashdagi o‘rni. Xukumatning respublika me'morchiligi, xamda suv xo‘jaligini rivojlantirish bo‘yicha qarorlari.

 1.  

O’zan oqim dinamikasi va o’zanni rostlash

Fanni o‘qitishdan asosiy  maqsad – talabalarga daryo o‘zanida tabiiy sharoitda bo‘ladigan jarayonlar, undagi oqiziqlar, ularning turlari, xarakatlanishi, ularning miqdorini dala sharoitida aniqlash, daryolardagi oqim tartiboti, oqim planini qurish, daryoning egri va to‘g‘ri uchastkalaridagi oqim xarakatini o‘rganish Daryolarning tasnifi(S.T.Altunin, E.Daneliya, Velikanov) gidromorfologik ifodalar, tubda yotgan qattiq zarrachaga ta’sir qiluvchi kuchlar, oqiziqlarning daryoning jonli kesimi bo‘yicha taqsimlanishi. Gidrouzellar va suv omborlarining yuqori b’eflari oqiziqlar bilan qoplanishi, pastki b’efdagi o‘zan jarayonlari va ularni xisoblash, sel va sel oqimlari xaqida ma’lumotlar, sellarning asosi y parametrlarini aniqlash. O‘zan rostlash inshootlari, ularning tasnifi, konstruksiyalari: bo‘ylama dambalar, ko‘ndalang dambalar, tanasidan suv o‘tkazadigan, suv o‘tkazmaydigan, kombinatsiyalashtirilgan dambalar: ularni xisoblash usullari, damba boshidagi maxalliy  yuvilish chuqurligini aniklash, poymada joylashgan inshootlarni loyilash va xisoblash, dambalar oraligini o‘zlashtirish va uning oqimga ta’siri,nosimmetrik joylashgan inshootlari loyixalash, oqimni yo‘naltiruvchi tizimlar ishini o‘rganish, daryoda rostlangan o‘zan xosil qilish sxemalari: bo‘ylama, ko‘ndalang va aralash dambalar yordamida, daryolarning qirg‘oqlarini mustaxkamlash, toshqinga karshi kurash, qirg‘oqlarni yuvilishdan ximoya qilish oqimni kerakli yo‘nalishga burish uchun inshootlarning konstruksiyalarini zamonaviy talablar va ilg‘or texnologiyalar asosida loyihalash va hisoblash asoslarini o‘rgatish bo‘yicha yo‘nalish profiliga mos bilim,  ko‘nikma va malakalarni shakllantirishdir.

 1.  

Gidrotexnika inshootlar hisobi

Ushbu fanni o‘qitishdan asosiy maqsad talabalarni gidrotexnika inshootlari sohasidagi ilmiy-texnikaviy ishlanmalarning asosiy yo‘nalishlari, suv xo‘jaligining turli sohalarida qo‘llaniladigan barcha turdagi gidrotexnika inshootlari, ularning konstruksiyalari, ulardan foydalanish sharoitlari, qurilish asoslari bilan tanishtirishdan iborat. gidrotexnika inshootlari va gidroagregatlarini hisoblash va loyihalash, loyihalash va ularni amaliyotda qo‘llash malakalarini shakllantirish.

Magistratura mutaxassisliklari bo’yicha o‘tiladigan fanlar ro‘yxati

 1.  

Gidrotexnikada ilmiy tadqiqot

magistrantlarni gidrotexnika sohasida uchraydigan turli masalalarni tahlil etishi, mustaqil fikrlashi, gidrotexnik inshootlarini modellashtirish, rejalashtirish, tadqiqot o’tkazish, tajribalarni randomizatsiyalash, olingan natijalarni tahlil qilishi va o’zining kasbiy faoliyatida foydalana olishi o’rgatishdan iborat.

 1.  

Sеlgа qаrshi gidrotexnika inshооtlаri

chuqurlаshtirilgаn hоldа sеl оqimi turlаri, zаrbаsi, hаrаkаti qоnunlаrini bilishi;

- chuqurlаshtirilgаn hоldа erоziyagа qаrshi, sеl to’хtаtuvchi, to’siqlаrdаn sеl o’tkаzuvchi gidrоtехnikа inshооtlаr, ulаrni kоnstruksiyalаri, ulаrni hisоblаrni bаjаrish vа lоyihаlаshtirishini bilishi;

- sеl tа’siridаn оb’еktlаrni vа sеl o’zаnini himоyalоvchi gidrоtехnikа inshооtlаr, ulаrning kоnstruksiyalаri, хususiyatlаri, ulаrgа qo’yilаdigаn tаlаblаrini bilishi;

- sеlхоnа vа sеlsuvоmbоrlаri, sеl vа suv оqimini to’suvchi to’g’оnlаr, ulаrning kоnstruksiyalаri, хususiyatlаri, bilishi;

- sеlsuvоmbоrlаri vа hаyot fаоliyati хаvfsizligi, ulаrning jаmiyat hаyotidаgi o’rnini bilishi;

- suv tаshlоvchi gidrоtехnikа inshооtlаr, ulаrni turlаri, suv оmbоrini suvdаn bo’shаtuvchi gidrоtехnikа inshооtlаr vа turigа muvоfiq kоnstruksiyalаrini bilishi;

- tоshqin suvlаrini o’tkаzuvchi gidrоtехnikа inshооtlаr hisоblarini vа ulаrdаn fоydаlаnа оlishini haqida bilishi lozim

- sеlni turlаri, hаrаkаti, хususiyatlаri, sеl pаydо bo’lishi o’chоqlаri, sаbаblаri, sеl оqimlаrini hisоblаsh nаzаriy аsоslаri, sеl оldinini оlish uchun chоrа tаdbirlаri vа shаkllаngаn sеlgа qаrshi gidrоtехnikа inshооtlаri vа o’zаnni rоstlаsh inshооtlаri hаqidа tаsаvvurgа egа  bo’lishi;

- sеlgа qаrshi gidrоtехnikа inshооtlаri vа o’zаn rоstlаsh inshооtlаrini lоyihаlаsh, qurish vа zаmоnаviy kоnstruksiyalаrini hisоblаshning nаzаriy аsоslаrini bilishi;

- sеlgа qаrshi gidrоtехnikа inshооtlаri vа o’zаn rоstlаsh inshооtlаrini lоyihаlаsh, qurish vа zаmоnаviy kоnstruksiyalаrini hisоblаshning nаzаriy аsоslаrini bilishi;

- sеlхоnа vа sеlsuvоmbоri to’g’оnlаri tаnаsi vа аsоsidаgi filtratsiya turlаri,  inshооt аsоsning filtratsiyagа mustаhkаmligi, filtratsiya suvlаrining tа’sirini hisоblаsh usullаrini  bilishi  vа  ulаrdаn  fоydаlаnа  оlishi;

- turli хil sеlgа qаrshi gidrоtехnikа inshооtlаri vа o’zаn rоstlаsh inshооtlаrini lоyihаlаshini bilishi  lozim.

- sеlni turlаri, хususiyatlаri, sеl pаydо bo’lishi o’chоqlаri, sаbаblаri, sеl оqimlаrini hisоblаsh nаzаriy аsоslаri, sеl оldinini оlish uchun chоrа tаdbirlаri vа shаkllаngаn sеlgа qаrshi gidrоtехnikа inshооtlаri to’g’risidа tаsаvvurgа ega bo’lishi;

- chuqurlаshtirilgаn hоldа erоziyagа qаrshi gidrоtехnikа inshооtlаrni, sеlgа qаrshi vа o’zаn rоstlаsh gidrоtехnikа inshооtlаrining kоnstruksiyalаrini  va sеlхоnа vа sеlsuv оmbоrlаri kоnstruksiyalаrini vа ulаrning lоyihаlаshtirish hаqidа bilishi,

- turli хil sеlgа qаrshi gidrоtехnikа inshооtlаrini lоyihаlаsh bo’yichа ko’nikmаlаrgа ega bo’lishi kеrаk.

 1.  

Gidrotexnika inshootlarini loyihalash

«Gidrotexnika inshootlarini loyihalash» kursning asosiy maqsadi gidrotexnika inshootlari ishlashi to‘g‘risida chuqur bilimlarni shakllantirish hamda daryolarda quriladigan yirik gidrouzellarni loyihalash, qurish va ekspluatatsiya qilish bo‘yicha bilimlar darajasini oshirishni ko‘zda tutadi.

 1.  

Gidrotexnika inshootlaridagi nazorat o‘lchov apparaturalar

“Gidrotexnika inshootlaridagi nazorot-o‟lchov apparaturalari” fani talabaning dunyoqarashini shakllantirish; magistrlarni mutaxassis sifatida shakllantirish, ularning mantiqiy va algoritmik fikrlashlarini rivojlantirish, zukkoligini oshirish; tabiiy jarayonlar, hodisalar va qurilmalarni modellashtirishda, asosli tahlil qilishda, texnik va iqtisodiy masalalarning optimal echimlarini qidirishda, ularni amalga oshirishning eng yaxshi yo’llarini tanlashda zarur bo’ladigan bilim va ko’nikmalarni o’rgatish, shuningdek ekspluatatsiya qilinayotgan gidrotexnika inshootlarida o’rnatilgan nazorot-o’lchov apparaturalari, ularning konstruktsiyalari, o’rnatish tartibi, ularni boshqarish, kuzatuv natijalariga ishlov berish, o’quv rejalaridagi umumkasbiy va ixtisoslikka doir majburiy va tanlov fanlarini o’zlashtirishi uchun zarur bo’ladigan tayanch bilimlarni berish vazifalarini bajaradi.

 1.  

Gidrotexnika inshootlari ekspluatatsiyasi, ularni ta’mirlash va rekonstruksiya qilish

Gidrotexnika inshootlaridan foydalanish, ta’mirlash, rekonstruksiya qilish asoslari chuqurlashtirilgan tarzda o‘rgatiladi.

 1.  

Gidrotexnika inshootlaridan foydalanishdagi ishonchliligi va xavfsizligi

Gidrotexnika inshootlaridan foydalanishdagi ishonchlilik va xavfsizlik kursining mаqsаdi: magistrantlarga gidrotexnika inshootlaridan foydalanishdagi ishonchlilik va xavfsizlik ta’minlashda gidrotexnika inshootlarida favqulodda vaziyatlarda gidrotexnika inshootlarini xavfsizligini ta'minlashdan iborat.

 1.  

Gidrotexnika inshootlari ishonchliligi monitoringi

Magistratura talabalarida chuqurlashtirilgan holda Gidrotexnika inshootlari xavfsizligi monitoringi bo‘yicha mutaxassislik profiliga mos bilim, ko‘nikma va malaka shakillantirishdir.