O'qitiladigan fanlar

Bakalavriat bosqichida

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

1

Muhandislik va kompyuter grafikasi

Ushbu fan talabalarni nazariy bilimlar, amaliy konikmalar va fazoviy shakllar va ularning ozaro holatlariga tegishli masalalarni usullar bilan yechishga asoslangan.

5A110802-Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi magistratura bosqichida

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

1

Amaliy geometriya

Tasvirlarni yasash va oldidan yasalagan tasvirlarni o‘qiy bilish hamda injenerlik maslalarni echishga yordam beradi. Bu fan yordamida unig qonunlari bilan bor narsani emas, balki tasavvur qilinadigan narsalarni ham tasavvur ko‘maklashadi

2

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari

axborot tizimi tushunchasi va uning ta’minotlari, axborot-kommunikatsion texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari to‘g‘risida aniq ma’lumot beradi

3

Muhandislik grafikasi, dizayn va kompyuterli konstruksiyalash

Talaba fazoviy tasavvurni shakllantirish va rivojlantirish usullari, fazoviy tasavvurni oshirish apparati va undan foydalanish metodikasini bilishi, berilgan homakidan turli murakkablikda dizaynli detallarni loyihalash va konstruksiyalash, loyihalashda chizma ishlarini avtomatlashtirish kabi vazifalarni o’rgatadi

4

Muhandislik grafikasi fanlarining metodologiyasi

nazariy ta’limning metodologik asoslarini va o‘qitishning didaktik tamoyillari; o‘quvchilarning bilish faoliyatini oshirishda yangi pedagogik texnologiyalar; muhandislik grafikasini o‘qitishning metodlari;  muhandislik grafikasi ta’limi jarayonini tadqiq qilish; fan dasturlarini muammoli tashkillashtirish va amalga oshirishni; o‘quvchilarning grafik bilimi, ko‘nikma va malakalarini baholash va nazorat; muhandislik grafikasi bo‘yicha to‘garak ishlari va olimpiadalar tashkil qilish va o‘tkazish kabi vazifalarni o’rgatadi

5

Gidrotexnikada topografik chizmachilik

konstruktorlik xujjatlarining yagona tizimining asosiy holatlari, mashinasozlik chizmalaridagi asosiy shartliliklar va belgilashlarni, buyumlarning chizmalarda tasvirlanishitushunchasi bo‘yicha ma’lumotlarni keyinchalik ta’lim jarayonida amaliy qo‘llay olishga komaklashadi

6

Kompyuterda loyixalash

Ushbu fan kompyuterda loyixashni o’rgatish bilan bir qatorda ularda grafik savodxonlikni yuqori bosqichini egallashga ko‘maklashadi

7

Arxetiktura elemintlarini loyihalash

“Arxitektura elementlarini loyihalash” fani turar joy, maktab, ta’lim muassasalari, korxona va boshqa shu kabi binolarning fasad chizmalarini bajarish hamda uni o‘qishni o‘rganadi.

8

Interyer dizayni

Turarjoy va noturarjoy binolarini tashqi va ichki fasad chizmalarini bajarish hamda uni o‘qishni o‘rganadi.